top of page

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW TMO

Zarząd Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa” serdecznie zaprasza na Walne

Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23 października 2022 r. w Szkole

Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim przy ul Lipowej 11

(nowy budynek) o godz.14.45 w terminie pierwszym oraz o godz.15.00 w terminie drugim.


Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawomocności.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.

6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Stowarzyszenia

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia

za rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za

rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

12. Dyskusja o priorytetach działalności Stowarzyszenia w 2022 roku.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia


Z wyrazami szacunku,

Kamil Bednarski

Prezes Zarządu TMO



Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa” w przypadku,

kiedy na Walnym Zgromadzeniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła

przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 15 minutach ogłasza się

zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.

50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page